013 594 4287

MDIEU

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

OVP is actief binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), voortvloeiend uit het Pensioenakkoord. Deze regeling heeft als doel om:

  • werkenden gezond, gemotiveerd en bekwaam inzetbaar te houden tot hun AOW leeftijd (duurzame inzetbaarheid)
  • oudere medewerkers met een zwaar beroep de mogelijkheid te bieden eerder te stoppen met werken (eerder uittreden)

De sectoranalyse: het startpunt voor MDIEU

In het voorjaar van 2021 heeft OVP een sectoranalyse laten uitvoeren door SPDI. Deze analyse dient als startpunt voor het opstellen van sectorale activiteitenplannen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Gezien de korte doorlooptijd voor de sectoranalyse is er bewust voor gekozen om met een beperkte, representatieve groep deelnemers aan de slag te gaan. Ook is om dezelfde reden de keuze gemaakt om de focus op de (petro)chemische bedrijven te leggen.

Bij de uitvoering heeft SPDI nadrukkelijk de sector en sociale partners betrokken. Vanuit de sector waren dit de volgende bedrijven: Sabic, Nouryon, Sonneborn, Arkema, Gunvor, Huntsman, Indorama, Low & Bonar, OCI Nitrogen, Owase, Sekisui Alveo en Tronox. Vanuit de sociale partners zijn diverse adviseurs van AWVN en vakbondsbestuurders van FNV en CNV Vakmensen aangesloten.

De sectoranalyse heeft geleid tot:

  • een algemene sectorbeschrijving
  • bouwstenen op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  • een onderbouwde definitie van zwaar werk
  • inzicht in de mogelijkheden van eerder uittreden
  • aanbevelingen, gericht op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Bekijk hieronder de resultaten van de sectoranalyse:

Subsidieaanvraag

OVP heeft eind maart 2022 op basis van de sectoranalyse een subsidieaanvraag ingediend. Tegen de zomer van 2022 hopen we de definitieve beschikking te ontvangen. De subsidieaanvraag bestaat uit:

  • activiteiten gericht op het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers
  • financiële ondersteuning van regelingen voor eerder uittreden

 

Activiteiten duurzame inzetbaarheid

OVP heeft een aantrekkelijk en breed aanbod van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) samengesteld. Dit aanbod sluit aan op de aanbevelingen uit de sectoranalyse. De directe kosten voor deze externe uitvoerders worden voor maximaal 50% gesubsidieerd.

Hieronder staan in de linkerafbeelding de aanbevelingen uit de sectoranalyse weergegeven, verdeeld over de vier bouwstenen DI uit de regeling. In de rechterafbeelding zijn deze aanbevelingen afgezet tegen de DI fase, waarin een bedrijf verkeert. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Regelingen eerder uittreden

Binnen de regeling kunnen de maandelijkse betalingen voor maximaal 25% worden gesubsidieerd (over een periode van maximaal 36 maanden). De regeling biedt bovendien de mogelijkheid om met terugwerkende kracht (vanaf 1 augustus 2021) in aanmerking te komen voor subsidie. Het voorschot per 1 augustus 2021 is uiteraard wel op eigen risico van het bedrijf.

OVP heeft voorbereidende werkzaamheden getroffen om regelingen voor eerder uittreden onder te kunnen brengen bij deze subsidieregeling. In de rapportage van de sectoranalyse waren de definities voor zwaar werk al bepaald. Ook is nu beschreven hoe om te gaan met de uitzonderingen hierop (zie hiervoor de procedure op sheet 41 in de rapportage sectoranalyse). Een voorbeeld zijn functies, die weliswaar minder dan 15 ORBA punten kennen, maar in combinatie met 2-ploegen- of consignatiedienst toch aan te merken zijn als zwaar werk en naar het oordeel van de cao-partijen leiden tot problemen op hogere leeftijd. Met behulp van een met het Ministerie van SZW afgestemd formulier kunnen bedrijven deze functies onderbouwen en zo toch in aanmerking komen voor subsidie.

 

Voorinschrijving

De voorinschrijving voor MDIEU is inmiddels gesloten, voor de subsidieperiode 1 juli 2022 – 30 juni 2023 (met inachtneming van de terugwerkendekrachtregeling Eerder uittreden, zoals hierboven beschreven). Deze voorinschrijving gold voor bedrijven uit de (petro)chemische industrie of op zijn minst raakvlakken met deze industrie. Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de regeling, is dat bedrijven contribuant zijn van OVP. Als dit nog niet het geval is, dan geldt een contribuantschap van minimaal drie jaar als voorwaarde.

OVP is van plan om in 2023 of 2024 een tweede subsidieaanvraag voor te bereiden. OVP zal hierover communiceren via haar nieuwsbrief.

 

Interesse in of vragen over de regeling?

Neem contact op met OVP via 070 337 83 67 of info@ovp.nl.