Landelijke en Regionale adviescommissies
De Landelijke Adviescommissie Procestechniek (LAP) kent een jarenlange historie als overlegplatform waarin een afvaardiging van de afzonderlijke Regionale Adviescommissies Procestechniek (RAP) relevante zaken op het vlak van onderwijs & arbeidsmarkt met elkaar afstemmen.

Voor de Laboratoriumopleidingen is een gelijke structuur: de Landelijke Adviescommissie Laboratorium (LAL). Deze adviescommissie kent geen regionale structuur. De leden van de LAL zijn vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van het laboratoriumonderwijs.

Het kenniscentrum PMLF voerde tot augustus 2015 de regie over deze platforms. Op 1 augustus 2015 heeft de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de taken van PMLF overgenomen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is binnen SBB verdeeld in acht verschillende Sectorkamers. Iedere Sectorkamer bestaat weer uit verschillende Marktsegmenten. De voor de procesindustrie en laboratoriumtechniek meest relevante kwalificatiedossiers komen aan de orde binnen de Sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving (T&GO) en het Marktsegment Procesindustrie en Laboratoria. Met de vorming van SBB is de behoefte van de verschillende RAP’s aan een landelijk platform in de vorm van de LAP en LAL echter niet verdwenen. De adviescommissies vormen de achterban voor het marktsegment binnen SBB en geven gevraagd en ongevraagd advies over thema’s op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

De Landelijke Adviescommissie Procestechniek is een landelijk overleg tussen de zes verschillende Regionale Adviescommissies Procestechniek en het Marktsegment Procesindustrie en Laboratoria.
Het doel van de LAP is om te komen tot een wederzijdse afstemming tussen de activiteiten van de verschillende RAP’s en het Marktsegment Procesindustrie en Laboratoria binnen het SBB.

Via de LAP werken de RAP’s samen aan:

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het SBB
  • De uitwisseling van informatie vanuit de RAP’s over de regionale arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod
  • De bespreking en beoordeling van de door het SBB ontwikkelde kwalificatiestructuur mbo voor het vakgebied procestechniek