Overige sectorplannen

Het Sectorplan Procesindustrie is afgelopen, maar met name in een aantal specifieke regio’s  zijn nog volop kansen om mee te doen met de Sectorplannen. De sectorplannen zijn gericht op het aan het werk helpen of houden van mensen die (nu of op termijn) met werkloosheid worden bedreigd of nu al zonder werk zitten. Het kan bijvoorbeeld gaan om mobiliteits- of transitiecentra of om het uitvoeren van activiteiten gericht op bemiddeling en scholing. In de regio wordt in kaart gebracht bij welke bedrijven tekorten en overschotten dreigen en worden medewerkers door middel van gerichte acties via een mobiliteitscentrum herplaatst naar een kansrijk beroep, waarbij ook omscholing tot de mogelijkheden behoort.

 

Meer informatie over sectorplannen in uw regio vindt u op de website het ministerie van SZW:
www.sectorplannen.nl.

Arbeidsmarktregio Groningen

Provincie Groningen kent een aantal specifieke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om dit te veranderen. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hiervoor € 17,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Het sectorplan Groningen op voorsprong zet in op:

  • het inzetbaar houden en maken van personeel
  • het benutten van de marktvraag door toekomstgericht scholen
  • in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Door de kwalificatie en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, wordt de economische positie van bedrijven en werknemers in de regio versterkt.

Het is nu alleen nog mogelijk om voor BBL-trajecten aan te melden. Zie voor meer informatie www.opvoorsprong.nl

Arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg

Werkgevers in de Arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg die behoefte hebben aan personeel maar niet de juiste werknemer kunnen vinden, kunnen ondersteund worden vanuit het sectorplan Vierkant voor Werk. Tevens is het sectorplan bedoeld voor werknemers die met ontslag worden bedreigd.

Vanuit het sectorplan worden subsidiemiddelen beschikbaar gesteld om:

  • De overgang van werk naar werk en van werkloosheid naar werk te vergemakkelijken
  • Te zorgen voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Ook voor dit secorplan geldt dat alleen BBL trajecten komen nog voor subsidie in aanmerking tot 15 augustus 2018. De andere onderdelen zijn inmiddels afgesloten per 15 augustus 2017.

Zie voor meer informatie: www.stichtingwerkinbeweging.nl

Sectorplan Twente

Twente werkt met het Sectorplan Twente aan een regio met toekomst. Er is via het Sectorplan Twente 6,9 miljoen euro aan subsidiegelden beschikbaar om minimaal 1.300 ‘matches’ tot stand te brengen. Het Sectorplan Twente is een initiatief vanuit de overheid en heeft geen commerciële doeleinden. Het is dus een non-profit project. Door de brede samenwerking (tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen) worden kennis en krachten gebundeld en is er een groot netwerk ontstaan.
Heeft u als werkgever te maken met een tekort aan bepaalde specialisten? Of heeft u door reorganisatie geen plek meer voor al uw medewerkers? Dan biedt het Sectorplan Twente u wellicht mogelijkheden.

Het Sectorplan Twente heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 februari 2016 tot 1 februari 2018. Er is een extra uitloop van 12 maanden voor deelnemers die een BBL (beroeps begeleidende leerweg ) – of HBO opleiding volgen.
Naast de versterking van de Twentse arbeidsmarkt wordt in het Sectorplan Twente ook extra aandacht besteed aan het ontsluiten van de arbeidsmarkt in de Duitse grensregio. Het doel is om 300 werkzoekenden te plaatsen op vacatures in Duitsland.

Kansen voor bedrijven

Heeft u vacatures waarvoor u lastig de juiste mensen kunt vinden en wilt u mensen met de juiste competenties scholen en geschikt maken voor deze vacatures dan biedt het Sectorplan Twente u de kans gebruik te maken van een subsidie op deze kosten. Heeft u personeel wat bij u boventallig is of ander werk moet zoeken en u wilt uw personeel ondersteunen middels scholing en begeleiding naar een andere werkgever dan biedt het Sectorplan Twente u de kans gebruik te maken van subsidie op deze kosten.
In beide situaties kunt u gebruik maken van de infrastructuur van het Sectorplan Twente die vraag en aanbod op dit gebied bij elkaar brengt.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.sectorplantwente.nl

Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek

Dit plan helpt werkgevers moeilijk vervulbare vacatures in te vullen en werknemers en werkzoekenden zich te ontwikkelen in kansrijke beroepen. Talentvolle medewerkers komen, al dan niet uit een andere sector, door maatwerk scholing en -begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. Vakkrachten worden zo voor de regio behouden en het creëert beweging op de arbeidsmarkt.

Meer informatie is te vinden op www.sectorplanachterhoek.nl

Sectorplan West-Brabant

Het Sectorplan West-Brabant loopt nog tot en met 31 december 2017, mogelijk wordt dit verlengd tot en met 30 juni 2018

Binnen het sectorplan kan een werkgever die  een medewerker aanneemt en een opleiding aanbiedt een vergoeding krijgen van 50% van de opleidingskosten.

Randvoorwaarden hiervoor zijn:

  • Bedrijven uit de logistiek, bouw en techniek (procestechniek=techniek)
  • Ofwel het bedrijf, ofwel de kandidaat moet aan de regio te koppelen zijn, dat wil zeggen, als het bedrijf binnen de regio West-Brabant is gevestigd, maakt het niet uit waar de deelnemer woont, en vice versa.
  • De opleiding mag maximaal een jaar duren.
  • Een aanvraag mag met terugwerkende kracht ingediend worden tot 1 juli 2016.
  • De opleiding moet plaatsvinden binnen een jaar nadat de werkgever de deelnemer in dienst heeft genomen.

Zie ook www.sectorplanwestbrabant.nl

De contactpersoon voor techniek is Jan Peijnenborg, bijvoorbeeld voor trajecten met meerdere deelnemers of ander maatwerk. Zijn gegevens staan op de website.

Arbeidsmarktregio Limburg

Het MKB Sectorplan Limburg is opgericht om kansrijke beroepen nu en in de toekomst te kunnen blijven invullen in het MKB in Limburg. Dat wordt gedaan door de vraag naar personeel te koppelen aan met ontslag bedreigde medewerkers in andere organisaties of niet-werkende werkzoekenden. Om- of bijscholing behoort tot de mogelijkheden van een (her)plaatsing. Dit project biedt dus een win-win situatie voor alle partijen. De ondernemer kan zich weer op de toekomst richten en de medewerker blijft aan het werk. Het project is van start gegaan op 1 december 2015 en duurt tot 1 december 2017.

Meer informatie is te vinden op www.mkbsectorplan.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven