Op 12 november opent het tijdvak ESF Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven.
Bedrijven kunnen dan zelf subsidie aanvragen voor DI-trajecten. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen. Aanvragers kunnen in maar één van de tijdvakken subsidie krijgen.

Thema`s en activiteiten ESF Duurzame Inzetbaarheid
Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit.
Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk.
Voor het derde aanvraagtijdvak zijn de thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen:

• Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
• Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
• Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
• Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid
Een subsidieaanvraag voor ESF Duurzame Inzetbaarheid gaat gepaard met verschillende voorwaarden waaraan de aanvrager en de in te schakelen adviseur moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
• Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
• Enkel de directe kosten van de adviseur, bestaande uit uren, zijn subsidiabel.
Daarbij gaat het om: het opstellen van een advies met implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies.
• Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).
• De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie.
De behandeltermijn van de subsidieaanvraag door het Ministerie van SZW is maximaal 18 weken, echter worden aanvragen doorgaans sneller afgehandeld.
• De in te schakelen externe adviseur moet beschikken over twee persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers, aan de hand waarvan zijn of haar ervaring met betrekking tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ onderbouwd kan worden. Er is geen referentie vereist wanneer de adviseur in dienst is bij een O&O-fonds

Tijdvak
De tijdvakken voor duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen zijn:
• 12 november van 09.00 uur tot en met 16 november 17.00 uur.
• 8 april 2019 van 09.00 uur tot en met 12 april 2019 17.00 uur.

Een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren is dat, indien het subsidieplafond van € 15 miljoen wordt overschreden, afhandeling plaatsvindt door middel van loting.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven