Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame Inzetbaarheid (DI) is een onderwerp dat van belang is voor bedrijven in de procesindustrie, omdat goed personeel essentieel is om efficiënt en effectief te produceren. Vooral de inzetbaarheid van uitvoerende medewerkers baart bedrijven zorgen. Hierover is allerlei informatie te vinden. Wij hebben deze informatie voor u verzameld en beschikbaar gemaakt voor onze leden.
Bedreiging: inzetbaarheid van uitvoerende medewerkers
Werkgevers in de procesindustrie worden de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd met oudere medewerkers die ten opzichte van jongere medewerkers een steeds hoger risico vormen met betrekking tot hun inzetbaarheid. Een uitgevoerde enquête onder de leden van OVP bevestigt dit beeld, 65% van de respondenten geeft aan dat hun knelpunten ten aanzien van DI te maken heeft met het functioneren van de oudere werknemers.
Oplossingen Duurzame Inzetbaarheid
Vanuit het Sectorplan Procesindustrie is een methodiek Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld. Dit Vijf fasen plan helpt u om Duurzame Inzetbaarheid in uw bedrijf te implementeren.
OVP dienst:
OVP kan ondersteunen met de Methodiek Duurzame Inzetbaarheid. Deze bestaat uit vijf fasen:
Fase 1 – herkenning
Fase 2 – analyse
Fase 3 – oplossing
Fase 4 – uitvoering
Fase 5 – vervolg
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf, neem contact op met OVP (info@ovp.nl of 070-3378367)

Wist u dat….

IOI Loders Croklaan heeft met de implementatie van het vijf-fasenplan de Europese goede praktijken prijs gewonnen.
Nadat IOI Loders Croklaan al de Nederlandse prijs binnen wist te slepen is het nu ook in de Europese prijzen gevallen. Als ‘Recommended Good Pratice’ krijgen zij nu op Europees niveau erkenning voor hun aanpak om de vitaliteit en gezondheid van hun medewerkers te bevorderen. Zie hier voor meer informatie over het project bij IOI Loders Croklaan.

Wat de vijf fasen binnen de methodiek inhouden kunt u hieronder lezen.

Fase 1 – herkenning

In deze fase wordt met het bedrijf en de werknemers zelf onderzocht welke problemen er spelen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Van wie is het probleem? Hoe groot is het probleem? Wat zijn de meest urgente problemen?
De antwoorden op deze vragen zijn de uitkomsten van deze fase. Door deze problemen samen te inventariseren en er met elkaar over te spreken, ontstaat er bewustwording. Het resultaat van fase 1 is dat iedereen de ‘sense of urgency’ voelt. Ook is duidelijk wie welke rol moet vervullen bij de oplossing van deze problematiek.

Fase 2 – analyse

In deze fase gaan werkgroepen aan de slag. Hun taak is de in fase 1 benoemde problemen verder uit te diepen. Het krachtenveld wordt in kaart gebracht. Wie zijn de belangrijkste actoren? Welke factoren zijn van belang? Zo ontstaat een actoren-factorenmatrix die gebruikt kan worden voor het samenstellen van verbeterteams.

Fase 3 – oplossing

In deze fase zoeken de verbeterteams naar oplossingsrichtingen, mogelijkheden en wordt expertise ingebracht. De teams hebben bij voorkeur de vorm van werkgroepen. Ze kunnen verschillende instrumenten inzetten die concrete onderwerpen uit de Wijzer Duurzame Inzetbaarheid aanpakken.

Fase 4 – uitvoering

Medewerkers kunnen nu een keuze maken uit verschillende mogelijk- heden (de instrumenten uit fase 3) die hun duurzame inzetbaarheid vergroten. Hierbij hebben ze actieve ondersteuning nodig. Voorbeelden van mogelijkheden zijn: loopbaancheck, scholing, functies rouleren, coaching en begeleiding, gezondheidscheck en sportactiviteiten.

Fase 5 – vervolg

Na het doorlopen van deze fasen volgt een evaluatie met alle betrokkenen. Wanneer iedereen tevreden is met het resultaat, is het mogelijk om naar nieuwe doelstellingen te kijken. Het kan ook zijn dat het gewenste resultaat gedeeltelijk is uitgebleven. In dat geval kunnen de betrokkenen samen zoeken naar oorzaken en oplossingen. De cyclus kan dan opnieuw worden doorlopen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf, neem contact op met OVP (info@ovp.nl of 070-3378367)

Project Kansrijk Starten met Duurzame inzetbaarheid in de Procesindustrie

Onze ervaring is dat bedrijven wel met DI aan de slag willen, maar niet weten hoe te beginnen. Met het project Kansrijk Starten met Duurzame Inzetbaarheid in de Procesindustrie kan OVP helpen. In dit project wordt een bedrijfsscan ontwikkeld. Op basis van de scan wordt voor bedrijven inzichtelijk welke voorwaarden nodig zijn voor welke interventie. Daarmee wordt de kans op succes van het traject aanzienlijk vergroot. De scan helpt bedrijven om de juiste instrumenten in te zetten.

Project werkplek leren

Geen betere leerschool dan de praktijk. Dit is de drijvende gedachte achter het project Werkplekleren. Door kennis op de werkvloer over te dragen en te benutten kunnen ervaren en nieuwe vakmensen elkaar stimuleren om het beste uit hun vakmanschap te halen. Binnen het project, dat een jaar duurt, bieden de fondsen 30 bedrijven een kosteloos adviestraject van een extern adviesbureau aan. Organisaties die aan de slag willen met het opzetten of professionaliseren van leren op de werkplek kunnen hierin begeleiding krijgen. Er wordt dan bekeken wat wel en niet werkt.

Onderzoek Vitaal en productief werken in de industrie

In 2013 is het onderzoek “Vitaal en productief werken in de industrie” in opdracht van Opleidingsfonds Procesindustrie (OVP) uitgevoerd door VAPRO in samenwerking met Randstad Techniek. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre procesoperators duurzaam inzetbaar zijn en daarmee in staat om de veranderende taken uit te voeren. Voor welke ontwikkelingen staat de procesindustrie? Wat wordt er van procesoperators verwacht? Welke initiatieven worden er genomen? Is dit voldoende om het voortbestaan van de Nederlandse industriële bedrijven te kunnen garanderen? Dit onderzoek geeft antwoord op bovenstaande vragen.

Handige websites

OVP is er niet op uit om het wiel opnieuw uit te vinden. Hieronder vindt u interessante websites die u verder kunnen helpen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid:

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid: www.npdi.nl
Het NPDI (Nationaal platform Duurzame Inzetbaarheid) is een platform voor adviseurs, kenniscentra en organisaties. Het NPDI is er voor heel werkend Nederland. Het NPDI streeft ernaar om heel werkend Nederland langer, gezond en met plezier te laten doorwerken. Op deze website is veel informatie over DI. Daarnaast vindt u hier organisaties die u verder kunnen helpen met oplossingen.

Gezond en Veilig Werkt!: www.gezondenveiligwerkt.nl
Deze website is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is ontwikkeld in het kader van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. De website Gezond en Veilig Werken bevat alle kennis en instrumenten die zijn ontwikkeld in het kader van dit programma.
Op deze website staan met name op het gebied van veiligheid handige tools, goede voorbeelden uit de praktijk. Ook zijn er ook veel webinars terug te vinden, bijvoorbeeld over hoe je medewerkers kunt motiveren en stimuleren om veilig te werken.

Op weg naar Duurzame inzetbaarheid: www.duurzameinzetbaarheid.nl
Op weg naar duurzame inzetbaarheid is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze website vindt u allerlei informatie over Duurzame Inzetbaarheid en bijeenkomsten die SZW over dit thema organiseert.